ابزار مخصوص مشاغل

ابزار مناسب من

دسته بندی محصولات متناسب با انواع کاربری و استفاده در هر شغل ، با توجه به دقت ، توان با حداکثر استانداردهای ارگونومیک